Medal PTHG - prof. Zbigniew Kwaśny

Wybitny wrocławski historyk gospodarczy prof. Zbigniew Kwaśny, wieloletni kierownik Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki na Uniwersytecie Wrocławskim został wyróżniony honorowym medalem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Medal wręczył prezes towarzystwa.

Nagroda im. Franciszka Bujaka 5 edycja - wyniki

Kapituła 5 edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej przyznała Nagrodę za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2020 – 2021 Jakubowi Kujawie (UAM) za pracę „Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1980”. Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom tegorocznego Konkursu Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia: Piotrwi Łozowskiemu (UwB) za  pracę „Dom i kredyt. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku” i Bartoszowi Dziewanowskiemu-Stefańczykowi (IH PAN) za pracę „Pieniądz w służbie króla i Rzeczypospolitej. Polityka monetarna w dyskursie sejmowym w latach 1658-1668”. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagroda im. Franciszka Bujaka - wyniki

Kapituła 4 edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka przyznała Główną Nagrodę Michałowi Jackowi Jarmużowi, za pracę Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, która została wydana w Wydawnictwie Instytutu Historii PAN w Warszawie w 2020 r. Wręczenie Nagrody nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej w dniu 13 maja 2022 w Sobótce. Autorowi serdecznie gratulujemy!

XIXth World Economic History Congress (WEHC 2022)

 

Od początku lipca br. Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej jest członkiem International Economic History Association (IEHA)http://www.ieha-wehc.org/, czyli najważniejszej na świecie organizacji skupiającej historyków gospodarczych i od 1960 r. organizującej Światowe Kongresy Historii Gospodarczej. Najbliższy XIXth World Economic History Congress (WEHC 2022) odbędzie się już za kilkanaście dni (25 - 29 lipca) w Paryżu. Osoby zainteresowane tym wydarzeniem naukowym mogą znaleźć szczegółowe informacje na jego temat na stronie   https://www.wehc2022.org/  orazhttps://www.facebook.com/WEHC2022/. Istnieje możliwość zdalnego udziału w obradach, ale wymaga to uprzedniej rejestracji i wpłacenia opłaty konferencyjnej. Z oczywistych względów jako PTHG nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w najbliższym Kongresie, ale mam nadzieję, że za trzy lata to już będzie możliwe.
  

Zaproszenie na walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 13 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 18.45 w Villa Sobótka w Sobótce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia – Uchwała nr 1.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2021-2022.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa – Uchwała numer 2

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa – Uchwała numer 3

7. Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowanej w latach 2019-2020.

6. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa – Uchwała numer 4

7. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – Uchwała numer 5

8. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.

 

 Jeśli o godzinie 18.45 nie zostanie osiągnięte quorum zgodnie z § 19 p. 3 Statutu Towarzystwa, zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 13 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 19.15.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki