W drodze ku modernizacji - konferencja naukowa

W dniach 4-5.04.2019 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się konferencja naukowa "W drodze ku niepodległości" realizowana w ramach grantu "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i Wolni Polacy w XIX-XXI wieku", w którym to projekcie nasze Towarzystwo uczestniczy jako partner projektu.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://www.wdrodzekumodernizacji.pl/Programbobrka.pdf

 

Zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej informuje, iż postanowieniem z 14 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej przyjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 19 maja 2018 roku w Lubinie. Jednolity tekst Statutu w brzmieniu wpisanym do KRS znajduje się w zakładce „O Towarzystwie”.

Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

11 stycznia 2019 roku w gościnnych murach Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zebrał się Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowanie stowarzyszenia. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz omówiono zasady polityki finansowej Towarzystwa w roku 2019. Zarząd podjął również decyzję w sprawie organizacji i terminu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 17 maja 2019 roku w Sobótce podczas kolejnej edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Podczas posiedzenia omówione zostały realizowane i planowane projekty badawcze oraz zamierzenia konferencyjne związane z historią gospodarczą w Polsce. Zarząd zdecydował także o przyjęciu nowych członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Nagroda im. Franciszka Bujaka

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018. Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka.