Odszedł dr Marcin Graban (1976-2019)

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 12 maja br. zmarł dr Marcin Graban, adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znakomity wykładowca akademicki, zaangażowany w pracę naukową badacz społeczno-gospodarczych dziejów Stanów Zjednoczonych oraz historii stosunków pracy w XIX i XX wieku. Dr Marcin Graban do ostatnich dni pozostawał także Sekretarzem Redakcji czasopisma „Studia Historiae Oeconomicae”, w której to roli wielu z nas dał się poznać ze znakomitej strony.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 11.50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

 

ODSZEDŁ PROF. DR HAB. JANUSZ ŻARNOWSKI (1932-2019)

Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci prof. dr hab. Janusza Żarnowskiego, wybitnego historyka specjalizującego się w historii społecznej, byłego Przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Kierownika Zakładu Historii Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie Zakładu Dziejów Społeczeństwa Polskiego w XIX i XX w. w Instytucie Historii PAN.

Pan Profesor był Mentorem, Mistrzem i Nauczycielem wielu adeptów historii społecznej, do końca aktywnym naukowo, wciąż poszukującym odpowiedzi na stawiane przez siebie od dziesięcioleci pytania badawcze i zawsze wspierającym tych, którzy chcieli wraz z nim na nie odpowiadać.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17 maja 2019 roku w kościele pw. św. Wincentego a Paulo (tzw. drewniany kościół) na Cmentarzu Bródnowskim o godz. 8.40.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Villa Sobótka w Sobótce.

Jeśli nie zostanie osiągnięte quorum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 18.30.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2017-2019.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2019-2023.

7. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2017-2018.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

W imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

dr hab. Paweł Grata, prof. UR

 

Nominacje do Nagrody im. Franciszka Bujaka 2019

Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej Członkowie Kapituły Nagrody nominowali do jego drugiego etapu następujące prace:

1. Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017
2. Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017
3. Adriana Merta-Staszczak, Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
4. Bartosz Ogórek, Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa, TAiWPN Universitas, Kraków 2018
5. Joachim Popek, Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018
6. Mateusz Rodak, Pospiltacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa – Mokotów (1918-1939), Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
7. Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017
8. Andrzej Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Autorom nominowanych książek serdecznie gratulujemy, wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą w dniach 17-19 maja 2019 roku.