Nagroda im. Franciszka Bujaka - wyniki

Kapituła 4 edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka przyznała Główną Nagrodę Michałowi Jackowi Jarmużowi, za pracę Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, która została wydana w Wydawnictwie Instytutu Historii PAN w Warszawie w 2020 r. Wręczenie Nagrody nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej w dniu 13 maja 2022 w Sobótce. Autorowi serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie na walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 13 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 18.45 w Villa Sobótka w Sobótce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia – Uchwała nr 1.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie 2021-2022.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa – Uchwała numer 2

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa – Uchwała numer 3

7. Wręczenie Nagrody im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowanej w latach 2019-2020.

6. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa – Uchwała numer 4

7. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – Uchwała numer 5

8. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.

 

 Jeśli o godzinie 18.45 nie zostanie osiągnięte quorum zgodnie z § 19 p. 3 Statutu Towarzystwa, zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 13 maja 2022 r. (piątek) o godzinie 19.15.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki

 

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka

Ze smutkiem informujemy, że 24 lutego 2022 r. zmarł prof. Zygmunt Woźniczka, wybitny historyk specjalizujący się w historii Górnego Śląska, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

 

Profesor Zygmunt Woźniczka, urodził się w 1954 r. w Sosnowcu. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim. W roku 1984 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w roku 2001 stopień doktora habilitowanego, a w 2021 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. Obszarem jego zainteresowań naukowych było polskie podziemie niepodległościowe po 1945, emigracja polska w Londynie oraz szczególnie mu bliskie problemy historii i kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Od 1976 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2002–2005 był zastępcą dyrektora, a następnie pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UŚ. Od roku 2005 kierownikiem Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska. Pracował również w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie i w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach.

Ponadto Profesor Zygmunt Woźniczka był członkiem Komisji Historycznej PAN – Oddział w Katowicach (od 2011), członkiem Rady Stacji Naukowej PAU w Katowicach (od 2013), przewodniczącym Komisji Historii Śląska PAU, członkiem Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz od 2020 r. dyrektorem Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Wypromował siedmiu doktorów. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu historii współczesnej Polski, wśród których na szczególna uwagę zasługują: Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów, (Katowice 1996); III wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953 (Katowice 1999); Katowice – Stalinogród – Katowice; z dziejów miasta 1948–1956 (Katowice 2009); Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku (Katowice 2010); Katowice 1945–1950 pierwsze powojenne lata: polityka społeczeństwo kultura (Katowice 2019).

 

Cześć jego pamięci!

 

Medal PTHG

23 marca 2022 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki, podczas uroczystego Senatu SGH, wręczył prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu medal i dyplom PTHG.

5. EDYCJA NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza piątą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2020 oraz 2021.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 15 lutego 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2022 roku.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie PTHG

http://www.pthg.com.pl/index.php/nagroda-im-franciszka-bujaka

Jednocześnie Zarząd PTHG informuje, że ze względu na sytuację pandemiczną konkurs na Nagrodę za rok 2021 zostanie rozstrzygnięty w terminie późniejszym, a Nagroda wręczona w maju 2022. Przepraszamy autorów nominowanych książek za wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów opóźnienie.