Medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

W dniu 14 września br. w Lubinie w trakcie konferencji naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej i Muzeum Historyczne w Lubinie pt. Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju gospodarki w XIX - XXI wieku”, odbyło się uroczyste wręczenie Medalu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. dr. hab. Piotrowi Franaszkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Zarząd PTHG przyznał to wyróżnienie prof. dr. hab. Piotrowi Franaszkowi w uznaniu jego wybitnych osiągnięć w badaniach naukowych nad historią gospodarczą i społeczną, wyjątkowe zaangażowanie w działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzację nauki oraz szczególny wkład w badania nad dziejami gospodarczymi i społecznymi Galicji.
Serdecznie gratulujemy!!!
 

 

Nagroda im. Franciszka Bujaka 6 edycja - wyniki

Kapituła 6 edycji Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka przyznała główną Nagrodę dr Konradowi Niemirze za pracę pt. „Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku”. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom konkursu Kapituła przyznała również wyróżnienie dla dr Sylwii Straszak-Chandohy za pracę pt. Ziemie obiecane. Rolnictwo Dolnego Śląska w latach 1945-1956 w ujęciu ekonomicznym i historycznym"

 

Walne Zgromadzenie Członków PTHG

Zaproszenie na 
Walne Zgromadzenie Członków

 

Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 16.30 w „Villa Sobótka” w Sobótce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2.    Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.    Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
5.    Sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2019 - 2023
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019 - 2023
     7. Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji     Rewizyjnej.
    8. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą     publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2021-2022.
    9. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2023-2027.
 10. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
  11. Wolne wnioski i dyskusja.
  12. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

 

Jeśli o godzinie 16.30 nie zostanie osiągnięte quorum zgodnie z § 19 p. 3 Statutu Towarzystwa, zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 17.00.

 

6. EDYCJA NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza szóstą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2021 oraz 2022.
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 15 lutego 2022 roku (POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORII GOSPODARCZEJ, skrytka pocztowa 815, 00-950 Warszawa 1). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2023 roku.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie PTHG
Decyzją Zarządu PTHG od bieżącego roku w regulaminie konkursu wprowadzono zmianę w § 2 pkt. 6 zgodnie z którą „Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie 1 egzemplarza zgłaszanej publikacji”, a nie jak było do tej pory 3 egzemplarzy. Pozostałe warunki, czyli konieczność dostarczenia pliku pdf zawierającego jej wersję elektroniczną ( na płycie CD lub Pendrive) oraz formularza zgłoszeniowego uzupełnionego o zgodę autora książki pozostają bez zmian. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!