Bibliografia Dariusza Grali

 

Dr Dariusz Tomasz Grala

Stanowisko: adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM

Przebieg pracy naukowej:

1997 – magister historii na UAM;

2003 – doktor nauk humanistycznych na podstawie obrony dysertacji: „Reformy gospodarcze PRL w latach 1982 – 1989. Próba uratowania socjalizmu”. Doktor historii o specjalności społeczno-ekonomicznej;

Tytuł doktora uzyskany w 2003 r. w Instytucie Historii UAM;

Badania naukowe: specjalność polityka reform gospodarczych w XX w., przywództwo gospodarcze, ekonomia okresu transformacji, stosunki gospodarcze Polski z krajami Europy Wschodniej w okresie transformacji systemowej przełomu XX – XXI stulecia.

Projekt habilitacyjny: Ekspansja rynkowa polskich przedsiębiorstw prywatnych w Europie Wschodniej – państwach wyłonionych ze Związku Radzieckiego w latach 1990 2004

Wykaz publikacji wydanych po obronie doktoratu.

Publikacje książkowe:

Reformy gospodarcze w PRL (1982 – 1989). Próba uratowania socjalizmu, wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005, ss. 384

Artykuły analityczne:

System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980 – 1981, Dzieje Najnowsze 2004, nr 1

Naprawa reformy, czyli o próbie wdrożenia II etapu reformy gospodarczej w latach 1986-1988, w: „Studia Pedagogiczno-Artystyczne”, t. IV, Poznań-Kalisz 2004

Program antykryzysowy rządu z października 1932 r. w świetle publikacji prasowych piłsudczyków, w: Józef Piłsudski (1867 – 1935). Polityk – wódz – mąż stanu, pod red. J. Farysia i T. Sikorskiego, Szczecin 2005

Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie dostaw surowców z obszaru postradzieckiego, Sprawy Wschodnie 2007, nr 1-2, s. 3 – 18.

Relacje pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w projektach reform rynkowych gospodarki III RP w ostatniej dekadzie XX wieku, w: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. II, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Wyd. PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2007, s. 505 – 520.

Problem zabezpieczenia stabilności gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia w projektach ekspertów RSSG i konstytucji państwa, w: Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wlkp 2007, s. 485 – 501.

Próba modernizacji państwa w latach 1987 – 1988. Dlaczego i dla kogo przygotowywano II etap reformy?,. Demokracja – centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX- XXI wieku, praca zbiorowa pod red. A. Bałabana, J. Farysia i T. Sikorskiego, Szczecin 2008, s. 201 – 231.

Przywództwo gospodarcze w czasie reform rynkowych w Europie środkowo-wschodniej przełomu XX i XXI w. (na przykładzie działań L. Balcerowicza, M. Dzurindy i M. Laara), Sprawy Wschodnie 2008, nr 1-2,

Przywództwo gospodarcze Leszka Balcerowicza podczas przygotowania i wdrażania programu reform systemowych gospodarki w 1989 r., w: Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę., pod red. B. Szklarskiego, Collegium Civitas Press, Warszawa 2008, s. 125 – 135.

Problem odtwarzania sektora prywatnego w koncepcjach reform gospodarczych w Polsce w 1989 r., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”2009, t. LXIX, s. 147 – 167.

Ausgewählte Probleme des wissenschaftlichen Instrumentarium der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung am Beispiel der Studien über den Wirtschaftswandel Polens in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, „Studia Historiae Oeconomicae“2009, vol. 29, s. 327 – 337.

Ekspansja przedsiębiorstw z Polski w państwach nadbałtyckich przed i po rozszerzeniu UE w 2004 r., w: Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. Nowożytność i współczesność, t.2, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2009, s. 319 – 353.

Przełamanie barier rozwojowych. Transformacja od socjalizmu typu radzieckiego do systemu rynkowego w Polsce przełomu XX i XXI wieku, Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009, s. 325 – 340.

Markowe produkty Poznania w okresie transformacji gospodarczej rozpoznawalne w Polsce i na świecie, w: Poznań – Szczecin – Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, pod red. Waldemara Łazugi i Sebastiana Paczosa, Kraków 2010, s. 371 – 379.

Próby reformy systemu ekonomiczno-finansowego PGR w latach osiemdziesiątych XX stulecia,"Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie", t. 27, Szreniawa 2010

Modernizacja Polski wedle myśli ekonomicznej i działalności państwowej E. Kwiatkowskiego w latach 1935 - 1939, w: Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, T. 1, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego i P. Słowińskiego, Gorzów Wlkp. 2010, s. 193 – 198.

Reformy rynkowe a kwestia otwarcia gospodarki na konkurencję zagraniczną – Polska na tle państw Europy wschodniej w pierwszej połowie lat 90. XX w., Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Szczepańskiej, wyd. A. Marszałek, Toruń 2011, s. 185-196.

Wpływ zamówień MON na modernizację sił zbrojnych oraz tempo wzrostu produkcji w Polsce w 1995 – 2006, Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowińskiego, E. Kościk, K. Popińskiego, Wrocław 2010, s. 413 – 426.

Pozycja gospodarcza Polski w Europie w latach 1990 – 2002 pod względem wykorzystania czynników produkcji. Próba wyjaśnienia słabnącego tempa rozwoju, w: Polska centrum czy peryferie Europy, pod red. T. Ślepowrońskiego, Uniwersytet Szczeciński 2011

Eksport towarów i inwestycje polskich przedsiębiorstw w Rosji i na Ukrainie przed i po kryzysie finansowym z 1998 r., „Sensus Historiae”2011, nr 3, s. 139 – 152.

Badania nad dziejami reform gospodarczych w Polsce po roku 1989. Cele, obiekty i metody, w: Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, pod. Red. R. Matery i A. Pieczewskiego, wyd. U. Łódzkiego, Łódź 2011, s. 59 – 74.

Artykuły popularno-naukowe:

Aby Polska rosła w siłę. Gospodarka lat 70., w: Dekada Gierka. Polska i Polacy między Grudniem ’70 a Sierpniem ’80, pomocnik historyczny „Polityka”, wyd. specjalne 14/2010, s. 54-59

Процес приватизацii в Польщi (Proces w prywatyzacji w Polsce – wstępny bilans korzyści i strat), Украiнський журнал,2008, s. 30 – 32.

 

Udział w konferencjach naukowych: wybrane sesje z ostatnich lat:

Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na przestrzeni wieków w dniach 28 – 30.05.2010 r., konferencja ogólnopolska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, udział z referatem: Wpływ zamówień MON na modernizację sił zbrojnych oraz tempo wzrostu produkcji w Polsce w 1995 – 2006

Obraz Rosji i Rosjan w sferze publicznej: myśl polityczna, media, opinia publiczna, konferencja ogólnopolska Uniwersytetu im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 18-19 maja 2010 roku, udział z referatem: Obraz biznesu w Rosji w latach 1999 - 2004 w świetle przekazów "Rynków Zagranicznych" i "Pulsu Biznesu"

Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, konferencja ogólnopolska Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 28-29 września 2010, udział z referatem: Badania nad dziejami reform gospodarczych w Polsce po roku 1989 (cele, obiekty i metody badań)

Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, konferencja ogólnopolska U Szczecińskiego i Wyższej szkoły Administracji Publicznej w dn. 15 – 16.05.2009 r., wystąpienie z referatem Reformy rynkowe a kwestia otwarcia gospodarki na konkurencję zagraniczną – Polska na tle państw Europy wschodniej w pierwszej połowie lat 90. XX w.

Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, konferencja ogólnopolska U. Wrocławskiego i U. Ekonomicznego z Wrocławia w dn. 22-24.05.2009 r., udział z referatem Przełamanie barier rozwojowych. Transformacja od socjalizmu typu radzieckiego do systemu rynkowego w Polsce przełomu XX i XXI wieku.

XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Olsztynie w dniach 16-19.09.2009 r., wystąpienie w panelu historii gospodarczej z referatem: Przełamanie barier rozwojowych. Transformacja od socjalizmu typu radzieckiego do systemu rynkowego w Polsce przełomu XX i XXI wieku

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie sympozjum naukowe w dniu 27 XI 2009 r.; Państwa regionu Morza Bałtyckiego i ich wschodni sąsiedzi wobec wyzwań globalnych i regionalnych , udział w debacie wraz z ekspertami ekonomicznymi i rządowymi.

Fundacja im. S. Batorego w Warszawie - konferencja międzynarodowa w dniach 26 VI 2008 r.; Rosyjski gaz w Europie , udział w debacie wraz z ekspertami ekonomicznymi i rządowymi.

Uniwersytet im . A. Mickiewicza w Poznaniu – konferencja międzynarodowa w dniach 01 – 03 VIII 2008 r. na Wolinie; Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, wystąpienie z referatem: Ekspansja przedsiębiorstw z Polski w Państwach Nadbałtyckich przed i po rozszerzeniu UE w 2004 r.

Uniwersytet Szczecińskikonferencja międzynarodowa w dniach 30-31 V 2007 r. w Szczecinie, Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa, wystąpienie z referatem: Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie dostaw surowców z obszaru postradzieckiego;

Uniwersytet Wrocławski – Transformacje ustrojowe drugiej połowy XX stulecia w perspektywie nauk ekonomicznych i humanistycznych, konferencja ogólnopolska w dniach 29 – 30 XI 2007 r., wystąpienie z referatem: Przywództwo gospodarcze w czasie reform rynkowych w Europie Środkowo-Wschodniej przełomu XX i XXI w. (na przykładzie działań L. Balcerowicza, M. Dzurindy i M. Laara)