Bibliografia do II wydania "Dziejów gospodarczych Polski" Morawskiego

 

150 lat ubezpieczeń w Polsce, (2 t.), Warszawa 1958-1960

400 lat poczty polskiej, Warszawa 1958

Adamczyk E. - Gospodarka komunalna miasta Krakowa w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków1997

Adamczyk W. - Ceny w Lublinie od końca XVI do końca XVIII w., Lwów 1935

Adamowski J., Jabłonowski M. - Tow. Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”. Zarys dziejów (1920-2000), Warszawa 2000

Afeltowicz T. - Studia nad historią banków śląskich (do roku 1918), Wrocław-Warszawa-Kraków 1963

Andrzejewski A. - Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, Warszawa 1977

Arnold S. - Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951

Arnold S. - Możnowładztwo polskie XI-XII w i jego podstawy gospodarczo-społeczne, Warszawa 1925

Assorodobraj N. - Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, Warszawa 1966

Augustyniak U. - Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

Babiński L. - Trybunał Skarbowy Radomski, Warszawa 1923

Babiński W. - Organizacja władz skarbowych w państwie rosyjskim, Warszawa 1918

Badziak K. - Kartelizacja przemysłu włókienniczego II Rzeczypospolitej, Łódź 1991

Bajer K. - Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939 roku. Zarys ekonomiczno-historyczny, Łódź 1958

Balcerowicz L. - 800 dni. Szok kontrolowany, Warszawa 1992

Balcerowicz L. - Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa 1997

Balzer O. - Narzas w systemie danin książęcych pierwotnej Polski, Lwów 1928

Balzer O. - Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej, Lwów 1917

Balzer O. - Skartabelat w ustroju szlachectwa polskiego, Kraków 1911

Bałtowski M. - Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Warszawa 2009

Bałtowski M. - Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, Warszawa 1998

Bałtowski M., Miszewski M. - Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2006

Beauvois D. - Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Lublin 2005

Błażyński Z. - Towarzysze zeznają. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego. Dekada Gierka w tzw. Komisji Grabskiego, Warszawa 1990

Baka W. - Polska reforma gospodarcza, Warszawa 1983

Baka W. - U źródeł wielkiej transformacji, Warszawa 1999

Baka W. - Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990, Warszawa 2007

Baka W. i in. - Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze, Warszawa 1997

Bank Polski 1828-1928, Warszawa 1928

Bank Polski 1828-1885. Dla uczczenia 160 rocznicy otwarcia Banku Polskiego, Warszawa 1988

Baranowski B. - Podstawowa siła pociągowa dawnego rolnictwa w Polsce, Wrocław 1966

Baranowski I. T. - Przemysł polski w XVI wieku, Warszawa 1919

Barącz S. - Wolne miasto handlowe Brody, Lwów 1865

Bartkiewicz M. - Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław 1979

Bartoszewski W. - 1859 dni Warszawy, Warszawa 1974

Baszanowski J. - Z dziejów handlu polskiego w XVI-XVIII wieku. Handel wołami, Gdańsk 1977

Bednarski M. - Drugi obieg gospodarczy. Przesłanki, mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992

Beksiak J. (red.) - Polska gospodarka w XX wieku. Eseje historyczno-ekonomiczne, Warszawa 2003

Berend I. - Central and Eastern Europe 1944-1993: Detour from the Periphery to the Periphery, Cambridge 1996

Berend I., Ránki G. - The European Periphery and Industrialization 1780-1914, New York-Paris 1982

Belka M., Trzeciakowski W. - Dynamika transformacji polskiej gospodarki, (2 t.), Warszawa 1997

Białas T. - Liga Morska i Kolonialna, Gdańsk 1983

Biały F. - Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1954-1914, Katowice 1963

Biały F. - Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1914-1932, Wrocław 1967

Bielecka J. - Kontrakty lwowskie w latach 1768-1775. Wpływ pierwszego rozbioru Polski, 1772 r., na kontrakty lwowskie, Poznań 1948

Biliński L. - Wspomnienia i dokumenty, T. 2, 1915-1922, Warszawa 1925

Bingen D., Loew P. O., Wolf N. (red.) - Interesse und Konflikt. Zur politischen Őkonomie der deutsch-polnischen Beziehungen 1900-2007, Wiesbaden 2008

Bitner-Nowak A. - Kształtowanie się rynku ubezpieczeniowego w Wielkopolsce (1793-1918), Poznań 1995

Błahut K. - Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919-1939, Wrocław 1975

Bobiński K. - Centralny Okręg Przemysłowy. Przyczyny powstania i warunki rozwoju, Warszawa 1939

Bobrowski C. - Wspomnienia ze stulecia, Warszawa 1983

Bocheński A. - Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego (4 t.), Warszawa-Kraków 1987-1997

Bogucka M. - Białogłowa w dawnej Polsce, Warszawa 1998

Bogucka M. - Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1970

Bogucka M., Samsonowicz H. - Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986

Bolesta-Kukułka K. - Gra o władzę a gospodarka polska 1944-1991, Warszawa 1992

Bonusiak W. - Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941, Rzeszów 2006

Borawski P. - Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1985

Borodziej W., Kochanowski J. (red.) - Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, Warszawa 2010

Borowski S. - Kształtowanie się rolniczego rynku pracy w okresie wielkich reform agrarnych 1807-1860, Poznań 1963

Bożyk P. - Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011

Bożyk P. - Marzenia i rzeczywistość, czyli anatomia polskiego kryzysu, Warszawa 1983

Bożyk P., Wojciechowski B. - Handel zagraniczny Polski 1945-1969, Warszawa 1971

Broński K. - Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003

Brückner A. - Encyklopedia staropolska, (2 t.), Warszawa 1939

Brzosko E. - Rozwój transportu w Polsce w latach 1918-1939, Szczecin 1982

Buczek K. - Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław-Kraków 1958

Buczek K. - Targi i miasta na prawie polskim (okres wczesnośredniowieczny), Wrocław-Kraków 1960

Bujak F. - Galicja, (2 t.), Lwów-Warszawa 1908-1910

Bujak F. - Rozwój gospodarczy Galicji (1772-1914). Studia historyczne i społeczne, Lwów 1917

Bujak F. - Wybór pism, (2 t.), Warszawa 1976

Burke P., Mączak A., Samsonowicz H. (ed.) - East-Central Europe in transition from the fourteen to the seventeen century, Cambridge 1985

Burszta J. - Społeczeństwo i karczma, Warszawa 1951

Burszta J. - Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej, Warszawa 1950

Bystroń J. - Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, (2 t.), Warszawa 1976

Charewiczowa L. - Lwowskie organizacje rzemieślnicze za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929

Chilczuk M. - Osadnictwo wiejskie Polski (Formy i układy przestrzenne), Warszawa 1970

Ciesielski T. - Problematyka badań nad skarbowością polską i litewską czasów saskich (1717-1764), "Miscellanea Historico-Archivistica", t. 12, 2000

Ciesielski T. - Stan badań nad skarbowością polską i litewską XVIII wieku, "Studia z dziejów państwa i prawa polskiego" t. 8, Lublin-Łódź 2003

Cieślak E. (red.) - Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeży Gdańskim, Gdańsk 1972

Chałasiński J. - Rewolucja młodości. Studia o awansie młodego pokolenia wsi i integracji narodu polskiego, Warszawa 1969

Chałasiński J. - Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa 1946

Chamerska H. - Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832-1864), Warszawa 1974

Chlebowski B., Sulimierski F. (red.) - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i sąsiednich krajów słowiańskich, (15 t.), Warszawa 1880-1904

Chirot D. (ed.) - The Origins of Backwardness in Eastern Europe. Economics and Politics from the Middle Ages Until the Early Twentieth Century, Oxford 1989

Chlebowczyk J. - Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVII do początków XX wieku), Warszawa 1975

Chomać R. - Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1970

Chumiński J. (red.) - Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, Wrocław 2010

Chumiński J. - Ruch zawodowy w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944-1956, Wrocław 1999

Chumiński J., Popiński K. (red.) - Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, Wrocław 2008

Chwalba A. - Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim 1861-1917, Kraków 2006

Chwalba A. (red.) - Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2005

Chylak K. - Układy o ziemskich marnościach. Kościół Katolicki wobec problemów odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925, Łódź 2009

Ciechocińska M. - Położenie klasy robotniczej w Polsce 1929-1939. Studia i materiały, Warszawa 1965

Ciechocińska M. - Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej, Warszawa 1965

Ciepielewski J. - Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929-1935, Warszawa 1968

Ciepielewski J. - Wieś polska w latach wielkiego kryzysu 1929-1935. Materiały i dokumenty, Warszawa 1965

Cząstka J. - Nafta w Polsce, Kraków 1972

Czekaj J., Hausner J., Indraszkiewicz J., Owsiak S. - Polityka i gospodarka. Polska w latach 80., Warszawa 1991

Czepulis-Rastenis R. - "Klassa umysłowa". Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa 1973

Czepulis-Rastenis R. (red.) - Między feudalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospodarczych i społecznych. Prace ofiarowane Witoldowi Kuli, Wrocław 1976

Czerwińska W. - Polska żegluga morska w latach II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1971

Dawidsohn J. - Polskie monopole państwowe, Warszawa 1930

Dąbkowski P. - Bartnictwo w dawnej Polsce. Szkice gospodarczo-prawne, Lwów 1923

Dąbrowski M. (red.) - Polityka gospodarcza okresu transformacji, Warszawa 1995

Dąbrowski R. - Położenie ekonomiczne mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Szczecin 1977

Dembińska A. - Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich w latach 1559-1564, Warszawa 1935

Dembińska M. - Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1963

Demel J. - Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846-1853, Kraków 1951

Demel J. - Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853-1866, Wrocław 1958

Deresiewicz J. - Okupacja niemiecka na ziemiach włączonych polskich włączonych do Rzeszy (1939-1945), Poznań 1950

Deresiewicz J. - Transakcje chłopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII), Warszawa 1959

Deresiewicz J. - Z przeszłości Prus Królewskich. Skarbowość Prus Królewskich 1466-1569, Poznań 1947

Deszczyński M. P., Mazur W. - Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004

Deszczyński M. P., Podolska-Meducka A. - Bibliografa historii gospodarczej Polski podczas II wojny światowej, Warszawa 2006

Dewey Ch. - Sprawozdanie ...; 1927-1930 (12 zeszytów), Warszawa 1928-1930

Dmitrzak A. - Hitlerowskie kontrybucje w okupowanej Polsce 1939-1945, Poznań 1983

Dobieszewski A. - Kolektywizacja wsi polskiej 1948-1956, Warszawa 1993

Dopierała B. - Gdańska polityka Józefa Becka, Poznań 1967

Dopierała B. - Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne, Poznań 1978

Dowiat J. - Polska - państwem średniowiecznej Europy, Warszawa 1968

Drohojowski J. - Historia założenia Banku Krajowego, Lwów 1910

Drozdowski M. - Eugeniusz Kwiatkowski, Rzeszów 2005

Drozdowski M. - Gospodarka II Rzeczypospolitej, (w) J. Tomicki (red.) - Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1988

Drozdowski M. - Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce, 1764-1793, Warszawa-Poznań 1975

Drozdowski M. - Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963

Dwilewicz Ł., Kaliński J., Paprotny Ł., Zawistowski A. - Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, "Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczneggo SGH, z. 15/2008

Dworzaczek W. - "Dobrowolne" poddaństwo chłopów, Warszawa 1952

Dyczewski L. - Ludzie starzy i starość w społeczeństwie polskim, Lublin 1994

Dygo M. - Gospodarka Europy XIV wieku: między kryzysem, recesją i wzrostem, (w) Samsonowicz H. (red.) - Schyłek średniowiecza, Warszawa 2003

Dyskusja o polskim modelu gospodarczym, Warszawa 1957

Dziemianko Z. - Przemysł zbrojny w COP, Toruń 2004

Dziewulski K. - Spór o etatyzm. Dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919-1939, Warszawa 1981

Dziubiński A. - Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1997

Eisenbach A. - Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961

Eisenbach A. - Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972

Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1840-1910, Warszawa 1961

Encyklopedia historii II Rzeczypospolitej, Warszawa 1999

Encyklopedia nauk politycznych, (4 t., do litery P), Warszawa 1936-1939

Encyklopedia rolnictwa, (5 t.), Warszawa 1873-1879

Fedorowicz J. K. - England's Baltic Trade in the Early Seventeenth Century. A study of Anglo-Polish Commercial Diplomacy, Cambridge 1980

Fierich F. - Prawo wekslowe w Polsce na podstawie konstytucji sejmowych 1775, 1776, 1778, 1780, Kraków 1908

Filipczak-Kocur A. - Skarb koronny za Zygmunta III Wazy, Opole 1985

Filipczak-Kocur A. - Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, Warszawa 2006

Franaszek P. - Myśl techniczna w galicyjskim wiertnictwie naftowym w latach 1860-1918, Kraków 1991

Franaszek P. - Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995

Franaszek P. - Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomicznej (wybrane problemy), Kraków 2002

Fryc J. - Przedsiębiorstwa i kapitał w polskim przemyśle naftowym, Warszawa 1930

Furtak T. - Ceny w Gdańsku w latach 1701-1815, Lwów 1935

Gach Z. - Leszek Balcerowicz. Wytrwać, Warszawa 1993

Garbaczewski W., Macyra R. (red.) - Pieniądz i banki w Wielkopolsce, Poznań 2008

Gardawski J. - Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2001

Gardawski J. - Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001

Gawęda S. - Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej połowie XV wieku. Studium z dziejów rozwoju wielkiej własności ziemskiej, Kraków 1966

Gawlas S. - Dlaczego w Polsce nie było feudalizmu lennego, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. LVIII/1998

Gaziński R. - Handel morski Szczecina w latach 1720-1805, Szczecin 2000

Gaziński R. - Prusy a handel solą w Rzeczypospolitej w latach 1772-1795, Warszawa 2007

Gąsiorowska N. - Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa 1923

Gąsiorowska N. - Górnictwo i hutnictwo w Polsce, Warszawa 1946

Gąsiorowska N. - Przemysł metalowy Polski w rozwoju dziejowym, Warszawa 1929

Geremek B., Piesowicz K. - Ludzie, towar, pieniądze, Warszawa 1968

Gerlach J. - Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej, Lwów 1939

Gierdziejewski K. - Zarys dziejów odlewnictwa polskiego, Stalinogród 1954

Gierek E. - Przerwana dekada, Warszawa 1990

Gierszewski S. - Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570-1815, Gdańsk 1961

Gierszewski S. (red.) - Gdynia, Gdańsk 1968

Gierszewski S. - Obywatele miast Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1973

Gieysztor A. (red.) - Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1972

Gieysztorowa I. - Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976

Gloger Z. - Encyklopedia staropolska ilustrowana, (4 t.), Warszawa 1900-1903

Gloger Z. - Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903

Głąbiński S. - Polskie prawo skarbowe, Lwów 1933

Głowacki A. - Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939-1941, Warszawa 1997

Gołębiowski J. - COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa, Kraków 2000

Gołębiowski J. - Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warszawa 1965

Gołębiowski J. - Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa-Kraków 1985

Gostwicka J. - Dawne meble polskie, Warszawa 1965

Górecki R. - Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w życiu gospodarczym Polski współczesnej, Warszawa 1928

Górkiewicz M. - Ceny w Krakowie w latach 1796-1914, Poznań 1949

Górski J. - Poglądy merkantylistyczne w polskiej myśli ekonomicznej XVI i XVII w., Wrocław 1958

Górski J. - Polska myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy 1807-1830. Studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego, Warszawa 1963

Górski J., Lipiński E. - Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce w XVI i XVII wieku. Wybór pism, Warszawa 1958

Górzyński S. - Prawo składu w Polsce, Warszawa 1926

Grabski W. - Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), Warszawa 1927 (przedruk: Warszawa - Rzeszów 2003)

Grabski W. - Historia Towarzystwa Rolniczego, (2 t.), Kraków 1904

Gradowski T. - Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa 1963

Grala D. T. - Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005

Grata P. - Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009

Grata P. - Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Rzeszów 2008

Grata P. - Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002

Grochulska B. - Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1967

Grochulska B. - Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966

Grodecki R. - Początki immunitetu w Polsce, Lwów 1930

Grodecki R. - Polityka pieniężna Piastów, Kraków 2009

Grodek A. - Idea Banku Narodowego (Geneza Banku Polskiego 1763-1828), Warszawa 1936

Grodek A. - Katalog Biblioteki SGH, Warszawa 1939-1945

Grodek A. - Pieniądze papierowe podczas insurekcji 1794 roku, Warszawa 1927

Grodek A. - Rozwój kapitalizmu na Górnym Śląsku, Poznań 1948

Grodek A. - Wybór pism, (2 t.), Warszawa 1963

Grodek A. - Zagadnienie emisji papierowych znaków pieniężnych w Księstwie Warszawskim (1806-1813), Warszawa 1934

Grodziski S. - Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Kraków 1961

Grodziski S. - Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963

Grodziski S. - W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976

Groniewski K. - Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966

Groniewski K. - Technika motoryzacyjna w Polsce w okresie międzywojennym, Wrocław 1965

Groniewski K. - Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976

Grosfeld L. - Polska w latach wielkiego kryzysu 1929-1933, Warszawa 1952

Gruber H. - Wspomnienia i uwagi 1892-1942, Londyn b.d.w.

Gruszecki T. - Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski, Lublin 2003

Gruszecki T. (red.) - Od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Księga dedykowana profesorowi Stefanowi Kurowskiemu, Lublin 2010

Grzegorzewski J. - Polski przemysł lotniczy 1945-1973, Waszawa 1974

Gumowski M. - Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, Poznań 1948

Guzowski P. - Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008

Hajduk B. - Wolne Miasto Gdańsk w polityce celnej Polski 1922-1934, Wrocław-Warszawa 1981

Hausner J. - Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Warszawa 2007

Hass L. - Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek, Łowicz 1999

Hass L. - Organizacje zawodowe w Polsce (1918-1939). Informator, Warszawa 1963

Hensel W., Pazur J. (red.) - Historia kultury materialnej Polski w zarysie, (6 t.), Warszawa 1978-1979

Herbst S. - Toruńskie cechy rzemieślnicze, Toruń 1933

Hinton. R. W. K. - The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century, Cambridge 1959

Hirschberg A. – O życiu i pismach Justa Ludwika Decjusza 1485-1545, Lwów 1874

Horn M. - Handel wołami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 1962

Horn M. - Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław 1964

Hoszowski S. - Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku, Lwów 1928

Hoszowski S. - Ceny we Lwowie 1701-1914, Lwów 1934

Hoszowski S. - Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772-1914, Lwów 1935

Ignaszewski J. - Górnośląskie koncerny hutnicze w 1937 r., Katowice 1938

Ignaszewski J. - Śląsk Zaolziański w życiu gospodarczym Polski, Warszawa 1938

Ignotus - Finansjera warszawska 1870-1925. Ze wspomnień osobistych, Warszawa 1926 (przedruk Warszawa 2008)

Ingarden R. - Rzeki i kanały żeglowne w byłych trzech zaborach i znaczenie ich gospodarcze dla Polski, Kraków 1921

Inglot S. (red.) - Historia chłopów polskich, (2 t.), Warszawa 1970-1972

Ihnatowicz I. - Burżuazja warszawska, Warszawa 1972

Ihnatowicz I. - Przemysł, handel, finanse, (w) S. Kieniewicz (red.) - Polska XIX wieku. Państwo - społeczeństwo - kultura, Warszawa 1982

Ihnatowicz I. - Przemysł łódzki w latach 1860-1900, Wrocław 1965

Ihnatowicz I. - Społeczeństwo polskie 1864-1914, Wrocław 1965

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J. - Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1986

Ihnatowicz I, Biernat Cz. - Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

Ivanka A. - Wspomnienia skarbowca 1927-1945, Warszawa 1964

Iwaszkiewicz J. - Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867, Warszawa 1929

Jabłkowski F. - Dom Bracia Jabłkowscy. Romans ekonomiczny, Warszawa 2005

Jabłonowski M. - Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarczych Polski 1936-1939, Olsztyn 1996

Jabłonowski M. - Wobec zagrożenia wojną. Wojsko a gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 2001

Jabłonowski M. - Z dziejów gospodarczych Polskio lat 1918-1939, Warszawa 1992

Jagiełło J. - O polską drogę do socjalizmu. Dyskusja w PPR i PPS w latach 1944-1948, Warszawa 1983

Jakóbczyk W. - Uwłaszczenie chłopów w Wielkopolsce w XIX w., Warszawa 1957

Janicki T. - Wieś w Kraju Warty (1939-1945), Poznań 1996

Jankowski S. - Odbudowa i rozwój przemysłu polskiego w latach 1944-1949, Warszawa 1989

Jankowski S. - Przejmowanie i odbudowa przemysłu dolnośląskiego 1945-1949, Warszawa 1982

Janowska H. - Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981

Janus J. - Polska i Czechosłowacja wobec Planu Marshalla, Warszawa 2001

Janus P. - W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926-1932, Kraków 2009

Jaros J. - Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław 1965

Jaros J. - Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, Kraków 1969

Jaros J. - Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984

Jaros J. - Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988

Jarosz A., Kaliński J., Zawistowski A. - Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Warszawa 2003

Jarosz D. - „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Warszawa, Kielce 2003

Jarosz D. - Mieszkanie się należy … Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010

Jarosz D. - Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi, Warszawa 1998

Jarosz D. Pasztor M. - Afera mięsna. Fakty i konteksty, Toruń 2004

Jarosz D., Wolsza T. - Komisja specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym 1945-1954. Wybór dokumentów, Warszawa 1995

Jaroszewicz A. - Libretto finansisty. Wspomnienia 1881-1947, Warszawa 1968

Jaroszewicz P. - Przerywam milczenie 1939-1989, Warszawa 1991

Jasiewicz K. - Zagłada polskich kresów, Warszawa 1997

Jasiński L. - Polityka kursowa w warunkach umacniania się systemu rynkowego 1990-1998, Warszawa 1999

Jasiński L. - Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2003

Jasiński L. - Stosunki gospodarcze PRL z zagranicą, Warszawa 1994

Jastrzębowski W. - Gospodarka niemiecka w Polsce 1939-1944, Warszawa 1946

Jastrzębski R. - Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonywanie zobowiązań prawno-prywatnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

Jastrzębski W. - Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945, Poznań 1968

Jaworski T. - Wojna, pokój i religia a ruchy ludnościowe na polskim pograniczu zachodnim w XVII i na początku XVIII wieku, Zielona Góra 1998

Jedlicki J. (red.) - Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku, (3 t.), Warszawa 2008

Jedlicki J. - Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988

Jedlicki J. - Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968

Jedlicki J. - Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji, Warszawa 1964

Jedlicki J. - Polskie nurty ideowe wobec cywilizacji Zachodu (1790-1863) (w) Stefanowska Z. (red.) - Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, Warszawa 1973

Jezierski A. - Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914, Warszawa 1967

Jezierski A. - Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich XIX i XX w., Warszawa 1984

Jezierski A. (red.) - Historia Polski w liczbach. Terytorium, Warszawa 1994

Jezierski A., Leszczyńska C. - Bank Polski SA 1924-1951, Warszawa 1994

Jezierski A., Leszczyńska C. - Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997

Jezierski A., Leszczyńska C. - Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL, Warszawa 1996

Jezierski A., Petz B. - Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1985, Warszawa 1988

Jezierski A., Wyczański A. (red.) - Historia Polski w liczbach, (2 t.), Warszawa 2003-2006

Jezierski A., Zawadzki S. M. - Dwa wieki przemysłu w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 1966

Jeżowski K. - Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Śląsku w okresie kapitalizmu, Wrocław 1961

Jędruszczak H. - Płace robotników w Polsce 1924-1939, Warszawa 1963

Jędruszczak H. - Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce (1944-1948), (2 t.), Warszawa 1967-1969

Jędruszczak H. - Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960, Warszawa 1972

Jońca K. - Położenie robotników w przemyśle górniczo-hutniczym na Śląsku w latach 1889-1914, Wrocław 1960

Jończyk J. - Ochrona pracy kobiet i młodocianych w polskim przemyśle w latach 1918-1939, Warszawa 1961

Kacprzak M. - Ziemia dla żołnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920-1939, Łódź 2009

Kaczkowski J. - Donacje w Królestwie Polskim, Warszawa 1917

Kaczmarczyk Z. - Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945

Kaczmarczyk Z. - Monarchia Kazimierza Wielkiego, (2 t.), Poznań 1939-1947

Kaczmarczyk Z. - Polska za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964

Kaczyńska E. - Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami, Warszawa 1970

Kaczyńska E. - Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974

Kalabiński S. (red.) - Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, (7 t.), Warszawa 1970-1976

Kalabiński S. (red.) - Ruch zawodowy w Polsce, (2 t.), Warszawa 1974-1980

Kalinowski W. - Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966

Kaliński J. - Bitwa o handel 1947-1948, Warszawa 1970

Kaliński J. - Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995

Kaliński J. - Handel wewnętrzny w Polsce. Zarys dziejów od 1918 roku, Warszawa 1989

Kaliński J. (red.) - Historia gospodarcza Polski (1939-1989), Warszawa 1996

Kaliński J. - Historia gospodarcza Polski Ludowej, Białystok 2005

Kaliński J. - Plan odbudowy gospodarczej 1947-1949, Warszawa 1977

Kaliński J. - Polityka gospodarcza Polski w latach 1948-1956, Warszawa 1987

Kaliński J. (red.) - Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, Warszawa 2010

Kaliński J. - Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Warszawa 2009

Kaliński J., Landau Z. (red.) - Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, Warszawa 1986

Kaliński J., Landau Z. - Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 2003

Kaliński J. Liberadzki B. - Transport w Polsce 1918-1978. Zarys historii, Warszawa 1986

Kamińska J., Turnau I. - Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, Wrocław 1966

Kamler M. - Folwark szlachecki w Wielkopolsce w latach 1580-1655, Warszawa 1976

Kantor-Mirski M. - Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne, (2 t.), Sosnowiec 1931-1932

Karbownik H. - Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do połowy XVII wieku, Lublin 1980

Karpiński A. (1) - W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000

Karpiński A. (2) - 40 lat planowania w Polsce. Problemy, ludzie, refleksje, Warszawa 1986

Karpiński S. - Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924, Warszawa 1931

Karpiński Z. - Bank Polski 1924-1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego, Warszawa 1958

Karpiński Z. - Losy złota polskiego podczas II wojny światowej, Warszawa 1958

Karpiński Z. - O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860-1960, Warszawa 1962

Karpiński Z. - Ustroje pieniężne w Polsce od 1917 roku, Warszawa 1968

Kawecka-Wyrzykowska E. - Wpływ liberalizacji wewnętrznej i zewnętrznej na handel zagraniczny Polski w latach 1990-1991, Warszawa 1992

Kazimierski Z. - Polski przemysł zbrojeniowy w latach 1945-1955, Warszawa 2005

Keckowa A. - Żupy krakowskie w XVI-XVIII wieku (do 1772 roku), Wrocław 1969

Kempner S. A. (red.) - Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, (2 t.), Warszawa 1920-1922

Kersten K. - Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (studium historyczne), Wrocław 1974

Kiełbicka A. - Studia nad sołectwami w województwie krakowskim w XVI-XVIII w., Toruń 1964

Kieniewicz S. - Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964

Kieniewicz S. (red.) - Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1982

Kieniewicz S. - Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym, Wrocław 1953

Kiersnowski R. - Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960

Kiersnowski R. - Początki pieniądza polskiego, Warszawa 1962

Kiersnowski R. - Pradzieje grosza, Warszawa 1975

Kiersnowski R. - Wielka reforma monetarna XIII-XIV w, cz. 1, Warszawa 1961

Kiersnowski R. - Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964

Kitzwalter T. - "Nowatorstwo i rutyny". Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863), Warszawa 1991

Klarner C. - Długi państwowe Polski, Warszawa 1939

Kleczyński J. - Pogłówne generalne w Polsce i oparte na nim popisy ludności, Kraków 1893

Kloc K. - Historia samorządu robotniczego w PRL 1944-1989, Warszawa 1992

Kłoczowski J., Müllerowa L., Skarbek J. - Zarys dziejów kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986

Kłosiński T. - Polityka przemysłowa okupanta w Generalnym Gubernatorstwie, Poznań 1947

Knakiewicz Z. - Deflacja polska 1930-1935, Warszawa 1967

Kniat M. - Gospodarcze znaczenie ciężarów ludności włościańskiej w Polsce w XVIII w., Poznań 1929

Kochanowicz J. - Czy w Polsce nowożytnej był feudalizm?, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. LVIII, 1998

Kochanowicz J. - Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1991

Kochanowicz J. - Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Gospodarstwo chłopskie w teorii ekonomii i w historii gospodarczej, Warszawa 1992

Koczerska M. - Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1971

Koczy L. - Handel Poznania do połowy XVI w., Poznań 1930

Koczy L. - Związki handlowe Wrocławia z Polską do końca XVI w, Katowice 1936

Kofman J. - Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwojowa. Przypadek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992

Kofman J. - "Lewiatan" a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne II Rzeczypospolitej. Z ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce, Warszawa 1986

Kolarska-Bobińska L. (red.) - Druga fala polskich reform, Warszawa 1999

Kolarska-Bobińska L. - Centralizacja i decentralizacja: decyzje, władza, mity, Wrocław 1984

Kolarska-Bobińska L. (red.) - Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, Warszawa 2000

Kołodko G. - Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Warszawa 1999

Kołodziejczyk R. - Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1815-1850, Warszawa 1957

Kołodziejczyk R., Gradowski R. - Zarys dziejów kapitalizmu w Polsce, Warszawa 1974

Konderski W. - Z działalności banków polskich w latach 1928-1935. Wspomnienia, Warszawa 1962

Konic H. - Rolnictwo i handel za czasów Księstwa Warszawskiego 1807-1815, Warszawa 1881

Konsultacyjna Rada Gospodarcza. Rozwój sytuacji i polityka gospodarcza w Polsce w latach 1981-1984, Warszawa 1985

Kornatowski W. - Kryzys bankowy w Polsce w 1793 roku. Upadłość Teppera, Szulca, Kabyrta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera, Warszawa 1937

Korzon T. - Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), (6 t.), Kraków 1897

Kosiński K. - Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Warszawa 2008

Kosiński L. - Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1960, Warszawa 1963

Kostrowicka I. (red.) - Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989

Kostrowicka I. - Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1816-1864). Próba analizy ekonomicznej, (2 t.), Warszawa 1961

Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. - Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984

Koszutski S. - Rozwój przemysłu wielkiego w Królestwie Polskim, Warszawa 1901

Kościałkowski S. - Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny litewski, (2 t.), Londyn 1970-1971

Kościk E. - Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949, Wrocław 1982.

Kościk E., Głowiński T. (red.) - Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), Wrocław 2007

Kościk E., Głowiński T. (red.) - Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Wrocław 2009

Kościk E., Głowiński T. (red.) - Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy, Wrocław 2006

Kowal S. - Partnerstwo czy uzależnienie? Niemieckie postawy wobec stosunków gospodarczych z Polską w czasach Republiki Weimarskiej, Poznań 1995

Kowal S. - Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871-1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe, Poznań 1982

Kowal S. - Struktura społeczna Wielkopolski w międzywojennym dwudziestoleciu 1919-1939, Poznań 1974

Kowal S., Wojciechowski H. - Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zarys historii, funkcje i znaczenie gospodarcze, Poznań 1988

Kowalak T. - Zagraniczne kredyty dla Niemców w Polsce 1919-1939, Warszawa 1972

Kowalczyk R. - Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812, Warszawa 2010

Kowalik. T. - Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992

Kowalik T. - Spór o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-1948, Warszawa 1980

Kowalik T. (red.) - Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968-1989, t. 1, Warszawa 2010

Kowalik T. - www.Polskatransformmacja. pl, Warszawa 2009

Kowalska S., Jedlicki J., Jezierski A. - Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831-1864, Warszawa 1958

Kowecki J. - Uniwersał połaniecki i sprawa jego realizacji, Warszawa 1957

Koźmiński A. K. - Po wielkim szoku, Warszawa 1982

Krawiec A. - Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000

Kroll B. - Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985

Kruszewski S. - Majątek państwa polskiego według stanu na dzień 1 I 1927, Warszawa 1931

Krzeczkowski K. - Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce, (2 t.), Warszawa 1931-1935

Krzyżanowski K. - Wydatki wojskowe Polski w latach 1918-1939, Warszawa 1976

Księga Przemysłu Polskiego, Warszawa 1959

Kuczyński W. - Po wielkim skoku, Warszawa 1981

Kuczyński W. - Solidarność u władzy. Dziennik 1989-1993, Gdańsk 2010

Kuczyński W. - Zwierzenia zausznika, Warszawa, b.d.w.

Kuklo C. - Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009

Kuklo C. - Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991

Kula W. - An Economic Theory of the Feudal System. Towards a Model of the Polish Economy 1500-1800, London 1976

Kula W. - Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa 1983

Kula W. - Kształtowanie się kapitalizmu w Polsce, Warszawa 1956

Kula W. - Miary i ludzie, Warszawa 1970

Kula W. - Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983

Kula W. - Rozważania o historii, Warszawa 1958

Kula W. (red.) - Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, (3 t.), Warszawa 1965-1968

Kula W. - Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w. (2 t.), Warszawa 1956

Kula W. - Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu, Warszawa 1962

Kula W., Kochanowicz J. - Chłopstwo. Problem intelektualny i zagadnienie nauk społecznych, Warszawa 1981

Kula W., Leskiewiczowa J. (red.) - Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, Wrocław 1978

Kula W., Leskiewiczowa J (red.) - Społeczeństwo polskie XVII i XIX wieku. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, (t 4-6), Warszawa 1970-1980

Kurczewski J., Cichowski M., Wiliński K. - Wielkie bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny, Warszawa 2010

Kuroń J. - Spoko! czyli kwadratura koła, Warszawa 1992

Kuroń J., Żakowski J. - PRL dla początkujących, Wrocław 1995

Kurowski S. - Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL, Warszawa 1981

Kurowski S. - Polityka gospodarcza PRL. Ujęcie modelowe. Cele, zasady, metody. Analiza krytyczna, Warszawa 1990

Kurowski S. - Od października do sierpnia - moje ćwierć wieku dyskusji o gospodarce, Warszawa 2001

Kutrzeba S. - Handel Krakowa w wiekach średnich na tle stosunków handlowych Polski, Kraków 1902

Kutrzeba S. - Handel Polski ze Wschodem, Kraków 1902

Kutrzeba S. - Starostowie, ich początki i rozwój do końca XV wieku, Kraków 1903

Kutrzeba S. - Wisła w historii gospodarczej dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1922

Kuźmicki M. - Gospodarka elektryczna w Polsce, Warszawa 1939

Kwaśny Z. - Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1968

Kwiatek J., Lijewski T., - Leksykon miast polskich, Warszawa 1998

Landau-Czajka A. - Bibliografia polskich wydawnictw ciągłych dotyczących bankowości, (6 t.), Warszawa 1992-2000

Landau L. - Kronika lat wojny i okupacji, (3 t.), Warszawa 1961-1962

Landau Z. - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarys dziejów, Warszawa 1993

Landau Z. - Etapy rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Warszawa 1986

Landau Z. - Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994

Landau Z. - Historia Pocztowej i Powszechnej Kasy Oszczędności, Warszawa 1994

Landau Z. - Misja Kemmerera, "Przegląd Historyczny" 1957, nr 2

Landau Z. - Oligarchia finansowa Drugiej Rzeczypospolitej, "Przegląd Historyczny" nr 1/1971

Landau Z. - Pamiętniki ministrów skarbu II Rzeczypospolitej jako źródło do badań nad historią finansów, "Finanse" nr 4/1979

Landau Z. - Plan stabilizacyjny 1927-1930. Geneza, założenia, wyniki, Warszawa 1963

Landau Z. - Polityka finansowa PKWN. Lipiec-grudzień 1944, Warszawa 1965

Landau Z. - Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918-1926, Warszawa 1961

Landau Z. - Zapomniani Ministrowie Skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2005

Landau Z., Morawski W. - The Influence of Political Factor on the Development of the Transportation Network in Poland, Lithuania, Byelorussia and Ukraine from the End of the 18th Century (w) European networks, 19th-20th centuries. New approaches to the formation of a transnational transport and communications system, Milan 1994

Landau Z., Morawski W. - Polish Banking in the Inter-War Period (w) Banking, Currency & Finance in Europe Between Wars, ed. by Charles Feinstein, Oxford 1995

Landau Z., Roszkowski W. - Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej i PRL, Warszawa 1995

Landau Z., Skrzeszewska B. - Sprawa Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu. Wybór dokumentów, Warszawa 1961

Landau Z., J. Tomaszewski - Anonimowi władcy. Z dziejów kapitału obcego w Polsce (1918-1939), Warszawa 1968

Landau Z., J. Tomaszewski - Bank Handlowy w Warszawie SA. Historia i rozwój 1870-1970, Warszawa 1970

Landau Z., J. Tomaszewski - Bank Polska Kasa Opieki SA 1929-1989, Warszawa 1991

Landau Z., J. Tomaszewski - Druga Rzeczpospolita. Gospodarka - społeczeństwo - miejsce w świecie (sporne problemy badań), Warszawa 1977

Landau Z., J. Tomaszewski - Gospodarka Polski międzywojennej, (4 t.), Warszawa 1967-1989

Landau Z., J. Tomaszewski - Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa 1964

Landau Z., Tomaszewski J. - Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 2005

Landau Z., J. Tomaszewski - Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939, Warszawa 1971

Landau Z., J. Tomaszewski - Sprawa żyrardowska. Przyczynek do dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej, Warszawa 1983

Landau Z., J. Tomaszewski - Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 1918-1939, Warszawa 1978

Landau Z., Tomaszewski J. - Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999

Lepszy K. - Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1947

Lepszy L. - Przemysł złotniczy w Polsce, Kraków 1933

Leskiewiczowa J. (red.) - Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o grupach elitarnych, (tom 7), Warszawa 1982

Leskiewiczowa J. (red.) - Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o aktywności społecznej oaz jej politycznych uwarunkowaniach, (tom 8), Warszawa 1987

Leskiewiczowa J. (red.) - Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie (tom 9), Warszawa 1991

Leskiewiczowa J. (red.) - Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, (3 t.), Warszawa 1964-1970

Leskiewiczowa J. (red.) - Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, Warszawa 1985

Leśnodorski B. (red.) - Polska w epoce oświecenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1971

Lewandowska S. - Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa 2001

Lewicki S. - Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich, Kraków 1906

Lewicki S. - Historia handlu w Polsce na tle przywilejów handlowych (prawo składu), Warszawa 1920

Lewicki S. - Targi lwowskie od XIV do XIX wieku, Lwów 1921

Lijewski T. - Geografia transportu Polski, Warszawa 1986

Lijewski T. - Uprzemysłowienie Polski 1945-1975. Przemiany strukturalne i przestrzenne, Warszawa 1978

Link-Lenczowski A., Polański T. (red.) - Żydzi w dawnej Polsce, Wrocław 1991

Lipiński E. - Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Warszawa 1956

Litwin H. - Magnateria polska 1454-1648. Kształtowanie się stanu, "Przegląd Historyczny" nr 3/1983

Litwin H. - Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648, Warszawa 2000

Lubomirski T. - Trzy rozdziały z dziejów skarbowości w Polsce (1507-1532), Kraków 1868

Luciński J. - Majątki ziemskie panującego w Małopolsce do 1385 roku, Poznań 1967

Luciński J. - Rozwój królewszczyzn w Koronie. Od schyłku XIV do XVII wieku, Poznań 1970

Ludkiewicz Z. - Podręcznik polityki agrarnej, (2 t.), Warszawa 1932

Lukasa J. - Rozwój wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w Polsce 1769-1848, Katowice 1959

Luksemburg R. - Rozwój przemysłu w Polsce, Warszawa 1957

Luszniewicz J. - Solidarność - samorząd pracowniczy - transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy (1981 rok), Warszawa 2008

Luszniewicz J. - Wzorzec radziecki a system gospodarczy Polski w latach 1944-1956. Odwzorowanie, modyfikacja czy rewizja? (w) K. Rokicki, S. Stępień (red.) - W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, Warszawa 2009

Luszniewicz J., Zawistowski A. - Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej "Solidarności", T. 1, Warszawa 2008

Lutman T. - Studia nad dziejami handlu brodów w latach 1773-1880, Lwów 1937

Łabęcki H. - Górnictwo w Polsce, (tylko 1 tom), Warszawa 1841

Ładogórski T. - Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 1958

Łapa M. - Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929, Łódź 2002

Łepkowski T. - Początki klasy robotniczej Warszawy, Warszawa 1956

Łepkowski T. - Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1970

Łepkowski T. - Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej 1815-1868, Warszawa 1968

Łuczak Cz. (red.) - Dzieje cukrownictwa w Polsce, Poznań 1981

Łuczak Cz. - Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów 1815-1918, Poznań 1988

Łuczak Cz. - Kraj Warty" 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej, Poznań 1972

Łuczak Cz. - Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979

Łuczak Cz. - Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej, Poznań 1974

Łuczak Cz. - Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1993

Łuczak Cz. - Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy, Poznań 1989

Łuczak Cz. - Przemysł wielkopolski w latach 1815-1870, Warszawa 1959

Łuczak Cz. - Przemysł wielkopolski w latach 1871-1914, Poznań 1960

Łukasiewicz J. - Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku, Warszawa 1968

Łukasiewicz J. - Przewrót techniczny w Królestwie Polskim, Warszawa 1963

Łukawer E. - Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995, Warszawa 1997

Maciuszko J. - Staropolska kategoria "stan" - Max Weber i słownictwo szlacheckie, "Przegląd Historyczny" nr 3/1983

Maciszewski J. - Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969

Madajczyk Cz. - Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce (1918-1939), Warszawa 1956

Madajczyk Cz. - Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, (2 t.), Warszawa 1970

Madajczyk Cz. - Sorawa reformy rolnej w Polsce 1939-1944. Programy-taktyka, Warszawa 1961

Madej Z. - Zwroty na polskiej drodze. Rozważania o gospodarce i polityce, Warszawa 1988

Madurowicz_Urbańska H. - Ceny zboża w zachodniej Małopolsce w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1963

Madurowicz H., Podraza A. - Regiony gospodarcze Małopolski zachodniej w drugiej połowie XVIII w, Ossolineum 1958

Magierska A. - Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku, Warszawa 1978

Małecka T. - Kredyty i pożyczki Stanów Zjednoczonych Ameryki dla rządu polskiego w latach 1918-1939, Warszawa 1982

Małecki J. - Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII w., Wrocław 1968

Małowist M. - Kaffa - kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475, Warszawa 1947

Małowist M. - Rzemiosło polskie w dobie Odrodzenia, Warszawa 1952

Małowist M. - Wschód i Zachód Europy w XIII-XIV w., Warszawa 1975

Małowist M. - Z problematyki wzrostu gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu i na początku XVI wieku, "Przegląd Historyczny" 1973

Manteuffel T. (red.) - Polska pierwszych Piastów. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1974

Marski Z. J., Biernatowicz W. - Denominacja złotego, Warszawa 1998

Matusak P. - Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, t. 1, Eksploatacja przez okupanta i konspiracja przemysłowa Polaków, Warszawa - Siedlce 2009

Matuszewski J. S. - Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce, Łódź 1983

Mazurek M. - Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Warszawa 2010

Mączak A. (red.) - Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, (2 t.), Warszawa 1981

Mączak A. - Feudalizm w pierwszej Rzeczypospolitej. Wieloznaczność terminu i ewolucja zjawiska, , "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. LVIII/1998

Mączak A. - Folwark pańszczyźniany a wieś w Prusach Królewskich w XVI/XVII wieku, „Przegląd Historyczny” nr 2/1956

Mączak A. - Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich na początku XVII wieku, Warszawa 1962

Mączak A. - Klientela: nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII wieku, Warszawa 1994

Mączak A. - Między Gdańskiem a Sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1972

Mączak A. - Nierówna przyjaźń. Układy klienckie w perspektywie historycznej, Wrocław 2003

Mączak A. - Odkrywanie Europy, Warszawa 1998

Mączak A. - O kryzysie i kryzysach XVII wieku, "Kwartalnik Historyczny" nr 1/1963

Mączak A. - Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2002

Mączak A. - Sukiennictwo wielkopolskie w XIV-XVII w., Warszawa 1955

Mączak A., Samsonowicz H., Zientara B. - Z dziejów rzemiosła w Polsce, Warszawa 1957

Mączak A., Tygielski W. - Latem w Tocznabieli, Warszawa 2000

Meloch M. - Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym, Warszawa 1948

Mełeń A. - Ordynacje w dawnej Polsce, Lwów 1929

Mędrzecki W. - Województwo wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych, Wrocław 1988

Miasta polskie w tysiącleciu, (2 t.), Wrocław 1965

Mielczarek R. - Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001

Mielczarski S. - Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. Próba rejonizacji, Gdańsk 1962

Mieszczankowski M. - Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983

Mieszczankowski M. - Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1986

Mikulski K. - Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV wieku do początku XVIII wieku, Toruń 1999

Mikulski K. - Regiony gospodarcze w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (szkic problemu), (w) Dybaś B., Janczewski P., Kempa T. - Rzeczpospolita XVI-XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, Toruń 2007

Mikulski M., Glass A. - Polski transport lotniczy 1918-1978, Warszawa 1980

Miller L. - Tak to było, Warszawa 2009

Miłobędzki A. - Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978

Missalowa G. - Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815-1870, (2 t.) Łódź 1964-1967

Misztal W. - Warszawski Okręg Przemysłowy. Studium rozwoju i lokalizacji, Warszawa 1962

Misztal S. - Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860-1965, Warszawa 1970

Misztal Z. - Gospodarka morska w Polsce w latach 1945-1975, Gdańsk 1978

Miś W. - Od wojny do pokoju. Gospodarka Polski w latach 1944-1946, Warszawa 1978

Młynarski F. - Wspomnienia, Warszawa 1971

Modzelewski K. - Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987

Modzelewski K. - Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII w., Wrocław 1975

Morawski K. - Wspomnienia z pracy w Ministerstwie Skarbu (od grud. 1936 r. do paźdz. 1939 r.), "Kultura" (Paryż) 1950, nr 2-3

Morawski W. - Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996

Morawski W. - Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2010

Morawski W. - Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008

Morawski W. - Pełzająca katastrofa. Gospodarka polska w latach osiemdziesiątych, (w) Friszke A. (red.) - W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku, Gdańsk 2009

Morawski W. - Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego, Warszawa 1990

Morawski W. - Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998

Morawski W. (red.) - Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2007

Morawski W., Maranda-Porębska B. (red.) - Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996

Morawski W., Zawistowski A. (red.) - Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, Warszawa 2008

Morawski Z. - Ziemia, urzędy, pieniądze, Warszawa 1993

Morzy J. - Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, Poznań 1965

Müller A. (red.) - U źródeł polskiego kryzysu, Warszawa 1985

Myśliwski G. - Handel Europy w późnym średniowieczu, (w) Samsonowicz H. (red.) - Schyłek średniowiecza, Warszawa 2003

Myśliwski G. - Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy. Centrum czy peryferie, Wrocław 2009

Nadolski M. - Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956: mity i rzeczywistość, Warszawa 1993

Na froncie gospodarczym. W 10 rocznicę odzyskania niepodległości. 191 XI 11 - 1928, Warszawa 1928

Noga A. (red.) - Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997). Dostosowanie do struktur własnościowych Unii Europejskiej, Warszawa 1999

Nowak H. - Bankowość w Polsce, (tylko 1 tom) Warszawa 1932

Nowak M. - Państwowy Bank Rolny w II Rzeczypospolitej, Kraków 1988

Obuchowska-Pysiowa H. - Handel wiślany w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1964

Ochmański W. - Zbójnictwo góralskie, Warszawa 1950

Odrodzona skarbowość polska. Zarys historyczny, Warszawa 1931

Oleński J. - Ogólnopolskie kartki zaopatrzeniowe z lat 1976-1989, Warszawa 2010

Olesiński Z. - Proces prywatyzacji w Polsce, Warszawa 2000

Olszański P. - Historia polskiego zadłużenie międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych, Warszawa 2002

Orczyk J. - Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935), Warszawa 1971

Ormicki W. - Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Kraków 1929

Orzechowski M., Verheugen G.- Projekt - Rozszerzenie. Jak Polska wchodziła do Unii. Nieznane kulisy rozszerzenia, Warszawa 2009

Osiński J. - Opisanie polskich żelaza fabryk, Warszawa 1782

Pałucki W. - Drogi i bezdroża skarbowości polskiej w XVI i I połowie XVII wieku, Wrocław 1974

Pamiętniki bezrobotnych, (2 t.), Warszawa 1967

Parker G., Smith L. (ed.) - The General Crisis of the 17th Century, London 1978

Pakuła L. - Kształtowanie się i struktura zachodniokrakowskiego kompleksu przemysłowego, Warszawa 1965

Pawiński A. - Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881

Pazdur J. (red.) - Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, (5 t.), Wrocław 1958-1974

Pazdur J. (red.) - Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, (2 t.), Katowice 1960-1961

Pelc J. - Ceny w Gdańsku w XVI i XVII w., Lwów 1937

Pelc J. - Ceny w Krakowie w latach 1369-1600, Lwów 1935

Pięć lat na froncie gospodarczym 1926 - 13 V 1931, (2 tomy), Warszawa 1931

Pisarski M. - Koleje polskie 1842-1972, Warszawa 1974

Piesowicz K. - Struktury gospodarcze w Europie napoleońskiej, (w) Senkowska-Gluck M. (red.) - Europa i świat w epoce napoleońskiej, Warszawa 1977

Piekarczyk S. - Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w., Warszawa 1955

Piesowicz K. - Wielki przewrót. Opowieść o rewolucji przemysłowej, Warszawa 1962

Pietrzak B., Polański Z. (red.) - System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Warszawa 1997

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.) - System finansowy w Polsce (2 t.), Warszawa 2008

Pietrzak-Pawłowska I. - Królestwo Polskie w początkach imperializmu 1900-1905, Warszawa 1955

Pietrzak-Pawłowska I. (red.) - Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały, Wrocław 1970

Piskozub A. - Historia transportu, Gdańsk 1976

Piskozub A. (red.) - Wisła. Monografia rzeki, Warszawa 1982

Płaza S. - Warsztat naukowy historyka wsi Polski feudalnej, Warszawa 1980

Płaza S. - Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-Źródłoznawcze, Kraków 1974

Podwińska Z. - Technika uprawy roli w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1962

Podolska-Meducka A. - Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Warszawa 2003

Polaczkówna H. - Szlachta na Siewierzu biskupim w latach 1442-1790, Lwów 1913

Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918); T. II - Historia społeczna, Warszawa 1932; T. III - Historia ekonomiczna, Warszawa 1936

Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, (2 t.), Warszawa 1957

Popiołek K. - Dzieje hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich, Katowice-Wrocław 1947

Popiołek K. - Górnośląski przemysł górniczo-hutnicy w drugiej połowie XIX wieku, Katowice 1965

Popkiewicz J., Ryszka F. - Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939), Opole 1959

Potkański K. - Zagrodowa szlachta i władycze rycerstwo w województwie krakowskim w XV i XVI wieku, Kraków 1888

Prus W. - Rozwój przemysłu warszawskiego w latach 1864-1914, Warszawa 1977

Pruski W. - Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815-1918, (3 t.), Warszawa 1967-1969

Pruski W. - Hodowla zwierząt gospodarskich w Galicji w latach 1772-1918, Warszawa 1975

Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa 1905-1914

Przemysł i Handel 1918-1928, Warszawa 1928

Przewodnik po warszawskich zakładach przemysłowych 1800-1960. Zeszyt próbny, Warszawa 1970

Ptaśnik J. - Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949

Puchert B. - Die Wirtschaftskrieg des deutschen Imperialismus gegen Polen 1925-1934, Berlin 1963

Puchert B. - Działalność IG Farbenindustrie w Polsce. Problemy polityki gospodarczej faszyzmu niemieckiego w okupowanej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem IG Farbenindustrie, Warszawa 1973

Puchert B. - Ekspansja gospodarcza niemieckiego imperializmu w Europie Środkowej i Wschodniej 1900-1933, Warszawa 1975

Pustuła Z. - Początki kapitału monopolistycznego w przemyśle hutniczo-metalowym Królestwa Polskiego (1882-1900), Warszawa 1968

Puś W. - Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1870-1900, Łódź 1976

Puś W. - Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870-1914, Łódź 1984

Radocki H. - COP w Polsce, Warszawa 1939

Radziszewski H. - Bank Polski, Warszawa 1910

Radziszewski H. - Skład i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskim, tom 1: 1815-1830, Warszawa 1907

Rafacz J. - Trybunał Skarbowy Koronny, "Kwartalnik Historyczny" 1924

Rakowski J. - Polityka finansowa Eugeniusza Kwiatkowskiego w świetle wspomnień i badań naukowych, "Niepodległość" 1984, nr 17

Rakowski M. F. - Dzienniki polityczne, (10 t.), Warszawa 1998-2005

Ratyńska B. - Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919-1930, Warszawa 1968

Regulski J. (1) - Blaski i cienie długiego życia, Warszawa 1983

Regulski J. (2) - Samorząd w III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000

Renz R. - Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego, 1918-1939, Kielce 1994

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce, Warszawa 1929, 1930

Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1932; 1934; 1936; 1938

Rojek W. - Odyseja skarbu Rzeczypospolitej 1939-1950, Kraków 2000,

Roman S. - Geneza Statutów Kazimierza Wielkiego. Studium źródłoznawcze, Kraków 1961

Roman S. - Przywileje nieszawskie, Warszawa 1957

Rosati D. K. - Polska droga do rynku, Warszawa 1998

Rose E. - Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Warszawa 1922

Rosman M. - Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa 2005

Roszkowski W. - Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939, Warszawa 1986

Roszkowski W. - Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, Warszawa 2008

Roszkowski W. - Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918-1924, Warszawa 1982

Roszkowski W. - Land Reforms in East Central Europe after World War One, arszawa 1995

Rozdolski R. - Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, (2 t.), Warszawa 1962

Rożenowa H. - Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim, Warszawa 1961

Różański H. - Spojrzenie na RWPG: wspomnienia i dokumenty, refleksje: 1949-1988, Warszawa 1990

Różański H. - Śladem wspomnień i dokumentów (1943-1948), Warszawa 1987

Rudnicki Sz. - Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996

Rurarz Z. - Byłem doradcą Gierka, Warszawa 1990

Rusiński W. - Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego, „Przegląd Historyczny” nr 2/1956

Rusiński W. (red.) - Dzieje wsi wielkopolskiej, Poznań 1959

Rusiński W. - Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na terenie Polski i "obszarów wcielonych", (2 t.), Poznań 1950-1955

Rusiński W. - Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie, Warszawa 1973

Rutkowski J (1) - Badania nad podziałem dochodów w Polsce w czasach nowożytnych, Kraków 1938

Rutkowski J. (1) - Historia gospodarcza Polski, (2 t.), Poznań 1950

Rutkowski J. (1) - Skarbowość polska za Aleksandra Jagiellończyka, "Kwartalnik Historyczny" 1909

Rutkowski J. (1) - Studia z dziejów wsi polskiej XVI-XVIII w., Warszawa 1956

Rutkowski J. (1) - Wieś europejska późnego feudalizmu (XVI-XVIII w), Warszawa 1986

Rutkowski J. (1) - Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne, Warszawa 1982

Rutkowski J. (2) - Inflacja w Polsce Ludowej, Warszawa 1989

Rutowska M. - Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941, Poznań 2003

Rybarski R. - Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, (2 t.), Poznań 1928-1929, przedruk Warszawa 1958

Rybarski R. - Kredyt i lichwa w ekonomii samborskiej w XVIII wieku, Lwów 1936

Rybarski R. - Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta-Wiśniowieckiego i Jana III, Warszawa 1939

Rybarski R. - Skarbowość polska w dobie rozbiorów, Kraków 1937

Rybarski R. - Wielickie żupy solne w latach 1497-1594, Warszawa 1932

Rychard A. - Władza i interesy w gospodarce polskiej u prog lat osiemdziesiątych, Warszawa 1995

Rynkowska A. - Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831, Łódź 1948

Sadowski Z. - Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII w., Warszawa 1964

Sadowski Z. - Rozprawy o pieniądzu w Polsce pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 1959

Sakowska R. - Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Żydzi w Warszawie w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1975

Samsonowicz H. - Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w., Warszawa 1968

Samsonowicz H. - Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971

Samsonowicz H. - Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970

Samsonowicz H., Lolo R. (red.) - Handel Mazowsza w epoce staropolskiej. Perspektywy rynków lokalnych, regionalnych i międzynarodowych, Pułtusk 2008

Schiper I. - Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937

Senkowska-Gluck M. - Donacje napoleońskie w Księstwie Warszawskim, Warszawa 1968

Senkowski J. - Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965

Serwański E. - Wielkopolska w cieniu swastyki, Poznań 1970

Siedlecki J. - Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Bydgoszcz 1990

Siegel S. - Ceny w Warszawie w latach 1701-1815, Lwów 1936

Siegel S. - Ceny w Warszawie w latach 186-1914, Poznań 1949

Siegel S. - Kontrakty lwowskie w latach 1717-1724, Lwów 1935

Sienkiewicz W. (red.) - Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010

Sienkiewicz W., Hryciuk G. (red) – Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem polskich. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Warszawa 2008

Sikorska-Kulesza J. - Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Pruszków 1995

Sikorski B. - Historia handlu na ziemiach polskich i zachodniej Słowiańszczyzny, (5 t.), Warszawa 1956

Skodlarski J. - Franciszek Stefczyk (1881-1924). Pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce, Łódź 2010

Skodlarski J. - Nowe spojrzenie na poglądy i działalność Stanisława Staszica, Łódź 2010

Skodlarski J. - Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa-Łódź 1997

Skubiszewski K. - Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszy Niemieckiej, Poznań 1960

Słabek H. - O historii społecznej Polski 1945-1989, Warszawa 2009

Słodowa-Hełpa M. - Ludność wiejska Wielkopolski w procesie przemian społeczno-ekonomicznych. Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej w latach 1945-1970, Warszawa-Poznań 1988

Słodowa-Hełpa M. - Wieś i rolnictwo województwa poznańskiego. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju, Poznań 1994

Skalniak F. - Bank Emisyjny w Polsce 1939-1945, Warszawa 1966

Smolka S. - Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, (2 t.), Warszawa 1984

Sobczak T. - Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku, Wrocław 1968

Sochaniewicz S. - Wójtostwa i sołectwa pod względem prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiej, Lwów 1921

Sołowij T. - Rynek pieniężny i stopa procentowa w Polsce, Warszawa 1939

Sosnowska A. - Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994), Warszawa 2004

Sójka-Zielińska K. - Fideikomisy familijne w prawie pruskim (W XIX i początkach XX wieku), Warszawa 1962

Spółki akcyjne w Polsce, Poznań 1921/22; 1922/23; 1928; 1929

Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945, Warszawa 1947

Sroka A. R. - Inż. Antoniego Rościsława Sroki księga adresowa przemysłu, handlu i finansów, Warszawa 1922; 1926; 1930

Sroka A. R. - Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim, Warszawa 1904-1913

Sroka A. R. - Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim, Warszawa 1910

Stankiewicz R., Stiasny M. - Atlas linii kolejowych Polski 2010, Rybnik 2010

Stankiewicz T. - Działalność inwestycyjna państwa w Polsce w latach 1945-1947, Warszawa 1993

Stankiewicz W. - Deflacja polska 1929-1936, Warszawa 1961

Stańczak E. - Kamera saska za czasów Augusta III, Warszawa 1973

Starczewski E. - Możnowładztwo polskie na tle dziejów, T. 1, do końca XVII wieku, Warszawa 1914

Stażewska M., Jeżewska M. - Polski fajans, Wrocław 1978

Steensgaard N. - Kryzys XVII wieku, (w) A Mączak (red.) - Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, t. 2, Warszawa 1992

Steuart A. F. - Papers relating to the Scots in Poland, Edinburg 1915

Straty wojenne Polski w latach 1939-1945, Poznań 1962

Strzembosz T. (red.) - Studia z dziejów okupacji sowieckiej (1939-1941), Warszawa 1997

Styś W. - Rozdrobnienie gruntów chłopskich w byłym zaborze austriackim w latach 1787-1931, Lwów 1934

Styś W. - Wpływ uprzemysłowienia na ustrój rolny, Lwów 1936

Styś W. - Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa, Wrocław 1959

Sucheni-Grabowska A. - Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Geneza egzekucji dóbr, Warszawa 1974

Sucheni-Grabowska A. - Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548, Wrocław 1967

Sygit B. - Potajemne gorzelnictwo (przed, w okresie reglamentacji i obecnie). Studium z dziedziny kryminologii i polityki kryminalnej, Bydgoszcz 1996

Szarota T. - Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1978

Szczepański J. - Książę Ksawery Drucki-Lubecki 1778-1846, Warszawa 2008

Szelągowska A. - Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Warszawa 2004

Szelągowski A. - Pieniądz i przewrót cen w Polsce w XVI-XVII wieku, Lwów 1902

Szelągowski A. - Rozwój ekonomiczny i społeczny w Polsce do roku 1795, Lwów 1907

Szwagrzyk J. A. - Pieniądz na ziemiach polskich X-XX wiek, Wrocław 1990

Szymański J. - Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001

Ślaski B. - Spław i spławnicy na Wiśle. Krótki zarys historyczno-techniczny i obyczajowy, Warszawa 1916

Śreniowski A. - Uwłaszczenie chłopów w Polsce, Warszawa 1956

Śreniowski A. - Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego, Warszawa 1938

Święcicki M. - Instytucje polskiego prawa pracy 1918-1939, Warszawa 1960

Świętochowski A. - Historia chłopów polskich w zarysie, (2 t.), Lwów 1925-1928

Tarnowski J. - Parytet portów Gdańska i Gdyni w latach 1930-1939 (założenia, realizacja, wyniki), Gdańsk 1973

Tartakower A. - Emigracja żydowska z Polski, Warszawa 1939

Taylor E. - Druga inflacja polska. Przyczyny, przebieg, środki zaradcze, Warszawa 1926

Taylor E. - Inflacja polska, Poznań 1926

Tazbir J. (red.) - Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1969

Tennenbaum H. - Skarb Rzeczypospolitej, Warszawa 1923

Tennenbaum H. - Struktura gospodarstwa polskiego, (2 tomy), Warszawa 1932-1935

Tittenbrun J. - Upadek realnego socjalizmu w Polsce, Poznań 1992

Tołwiński K. - Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce, (2 t.), Warszawa 1929-1934

Tomaszewski E. - Ceny w Krakowie w latach 1601-1795, Lwów 1934

Tomaszewski J. - Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991

Tomaszewski J. - Przemyt i handel sacharyną w Polsce w latach 1930-1938, Warszawa 1958

Tomaszewski J. - Stabilizacja waluty w Polsce. Z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed zamachem majowym, Warszawa 1961

Tomaszewski J. - Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1990

Tomaszewski J. - Z dziejów Polesia 1921-1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1963

Tomicki J. (red.) - Polska odrodzona 1918-1939, Warszawa 1982

Topolski J. - Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce. Problemy i metody, Warszawa-Poznań 1978

Topolski J. - Gospodarka polska a europejska w XV-XVII wieku, Poznań 1977

Topolski J. - Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupa gnieźnieńskiego od XVI co XVIII wieku, Poznań 1958

Topolski J. - Narodziny kapitalizmu w Europie w XVI-XVII wieku, Warszawa 1975

Topolski J. (red.) - Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, Lublin 1987

Topolski J. - Wskaźnik wzrostu gospodarczego Polski od X do XX wieku, "Kwartalnik Historyczny" 1967

Trawkowski S. - Sporo o feudalizm w polskiej historiografii, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. LVIII/1998

Trzebiński W. - Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1982

Trzeciakowski L., Markowski K. (red.) - Samomodernizacja spoleczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999

Tygielski W. - Włosi w Polsce w XVI-XVII wieku, Warszawa 2005

Tymieniecki K. (red.) - Historia chłopów polskich, (3 t.), Warszawa 1965-1969

Tymieniecki K. - Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921, przedruk Poznań 1996

Tymieniecki K. - Zagadnienie niewoli w Polsce u schyłku wieków średnich, Poznań 1933

Tymiński M. - PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956-1970, Warszawa 2001

Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974

Tyszkiewicz J. - Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989

Ungerauer M. - Stosunki kredytowe w ziemi przemyskiej w połowie XV wieku, Lwów 1929

Urwarowicz J., Dubas-Urwarowicz E. (red.) - Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Białystok 2003

Wachowiak S. - Czasy które przeżyłem, wspomnienia z lat 1890-1939, Warszawa 1983

Wachowiak S. - Czasy które przeżyłem, Warszawa 1991

Wajs H. - Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku, Wrocław 1986

Wańkowicz M. - COP - ognisko siły - Centralny Okręg Przemysłowy, Warszawa 1938

Wachowska B. - Życie gospodarcze Łodzi w okresie międzywojennym, Łódź 1973

Walczak M. - Walka ekonomiczna narodu polskiego 1939-1945, Warszawa 1983

Washko S., Olszewicz E. (red.) - Podręczna encyklopedia handlowa, (3 t.), Poznań 1931-1932

Wawrzyńczak A. - Studia nad wydajnością produkcji rolnej dóbr królewskich w drugiej połowie XVI wieku, Wrocław 1974

Wawrzyńczak A. - Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI w., Warszawa 1956

Werwicki A. - Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 roku. Czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne, Warszawa 1957

Weymann S. - Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznań 1938

Widajewicz J. - Danina stołu książęcego w Polsce piastowskiej, Lwów 1926

Wieczorek W. - Z dziejów ustroju rolnego W. Ks. Litewskiego w XVIII w., Poznań 1929

Wielkie organizacje gospodarcze; doświadczenia z lat 1973-1975, Warszawa 1977

Wielopolski A. - Gospodarka Pomorza Zachodniego w l. 1800-1918, Szczecin 1959

Wielopolski A. - Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939, Warszawa 1975

Wierzbicki A. - Wspomnienia i dokumenty, t. 1, Warszawa 1957

Wilczyński W. - Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Poznań 2005

Wimmer J. - Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" t. 14, cz. 1, 1968

Włodarczyk E. - Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914, Wrocław 1987

Włodarczyk E. - Wielki przemysł Szczecina w l. 1850-1914, Warszawa-Poznań 1982

Wojciechowski E. - Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, Warszawa 1964

Wójtowicz G., Wójtowicz A. - Historia monetarna Polski, Warszawa 2003

Wyczański A. - Czy chłopu było źle w Polsce w XVI wieku?, "Kwartalnik Historyczny" nr 3/1978

Wyczański A. - Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką 1454-1764, Warszawa 1965

Wyczański A. (red.) - Polska w epoce odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1970

Wyczański A. - Polska w Europie XVI stulecia, Warszawa 1973

Wyczański A. (red.) - Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, (4 t.), Warszawa 1976-1986

Wyczański A. - Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w l. 1500-1580, Warszawa 1960

Wyczański A. - Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 1969

Wyczański A. - Szlachta polska XVI wieku, Warszawa 2001

Wyczański A. - Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia, Wrocław 1977

Wyczański A. - Wschód i Zachód Europy w początkach doby nowożytnej, Warszawa 2003

Wyczański A. - W sprawie kryzysu XVII wieku, "Kwartalnik Historyczny" nr 3/1962

Wyczański P., Gołajewska M. - Polski system bankowy 1990-1994, Warszawa 1995

Wyrobisz A. - Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku, Wrocław 1968

Zaborski B. - O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 1926

Zajączkowski A. - Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993

Zakrzewska-Dubasowa M. - Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982

Zaleski W. S. - Dzieje przemysłu w b. Galicji (1804-1929) ze szczególnym uwzględnieniem historii rozwoju S.A. L. Zieleniewski i Fitzer-Gamper, Kraków 1930

Zalewski S. - Ewolucja kredytu długoterminowego w Polsce, Warszawa 1938

Zamorski K. - Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Kraków-Warszawa 1989

Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, (2 t.), Warszawa 19670-1971

Zawadzki W. A. - Finanse samorządu terytorialnego w Polsce 1918-1939, Warszawa 1971

Zawadzki W. M. - Dziennik, Kraków 2010

Zawadzki W. M. - Polityka finansowa Polski w okresie 1931-1935, "Kwartalnik Historyczny" nr 1/1965

Zawistowski A. - Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego - wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa-Białystok 2009

Zdziechowski J. - Finanse Polski w latach 1924 i 1925, Warszawa 1925

Zdziechowski J. - Mit złotej waluty, Warszawa 1937

Zielińska T. - Ordynacje rodowe w dawnej Polsce, "Przegląd Historyczny" 1977

Zielińska T. - Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997

Zielińska Z. - Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń społecznych, Warszawa 1989

Zieliński J. - Polskie reformy gospodarcze. Trzy wykłady, Londyn 1974

Zieliński W. - Nasi ministrowie skarbu i błędy w ich polityce w oświetleniu danych urzędowych 1918-1925, Warszawa 1925

Zienkowska K. - Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie sejmu czteroletniego, Warszawa 1979

Zientara B. - Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego, XIV-XVII w., Warszawa 1954

Zientara B. - Kryzys agrarny w Marchii Wkrzańskiej w XIV wieku, Warszawa 1961

Zientara B. - Z zagadnień spornych tzw. „wtórnego poddaństwa” w Europie Środkowej, „Przegląd Historyczny” nr 1/1956

Zins H. - Anglia a Bałtyk w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1967

Zybura M. - Niemcy w Polsce, Wrocław 2001

Żabko-Potopowicz A. (red.) - Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, Warszawa 1965

Żarnowski J. - Polska 1918-1939. Praca, technika, społeczeństwo, Warszawa 1992

Żarnowski J. - Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973

Żbikowki A. - Żydzi, Wrocław 1997

Żołądź-Strzelczyk D. - Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002

Żółtowski S. - Die Finnanzen des Herzogtums Warschau (1806-1815), (2 t.), Posen 1890