Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, Villa Sobótka, 17 maja 2019

 17 maja 2019 r. w Villa Sobótka w Strzegominach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. W zebraniu przeprowadzonym w II terminie udział wzięło 29 członków PTHG. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. Paweł Grata, który na wstępie poprosił zgromadzonych o uczczenie pamięci historyków gospodarczych i społecznych, którzy odeszli w ostatnim okresie. Uczestnicy spotkania minutą ciszy oddali cześć Profesorowi Zbigniewowi Landauowi, Profesorowi Januszowi Żarnowskiemu oraz Doktorowi Marcinowi Grabanowi.

Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano prof. Krzysztofa Brońskiego, sekretarzem został mgr Damian Bębnowski. Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej wydaną w latach 2017 i 2018. Nagrodę za monografię Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku otrzymał Sergiusz Leończyk. Kapituła zdecydowała również o przyznaniu w konkursie wyróżnienia za pracę Huberta Wilka, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970.

Następnie Prezes Towarzystwa prof. Paweł Grata przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2017-2019, a w kolejnym punkcie programu obrad Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018 przedstawione przez skarbnika PTHG prof. Grzegorza Miernika i pozytywnie zarekomendowane uprzednio przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Następnie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem programu obrad był wybór nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023. W wyborach prof. Tomasz Głowiński zgłosił kandydaturę prof. Pawła Graty na stanowisko Prezesa, innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym prof. Paweł Grata uzyskał 29 głosów i został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na kadencję 2019-2023.

Następnie przeprowadzono wybory do pozostałych organów Stowarzyszenia. W skład Zarządu PTHG weszli: prof. Tomasz Głowiński, dr Anna Jarosz-Nojszewska, prof. Sławomir Kamosiński, prof. Cecylia Leszczyńska, prof. Rafał Matera, prof. Adriana Merta-Staszczak, dr Sylwia Straszak-Chandoha oraz prof. Zygmunt Woźniczka. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali dr Jerzy Łazor, dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz oraz dr Kamil Kowalski, zaś w skład Sądu Koleżeńskiego weszli prof. Piotr Franaszek, prof. Mirosław Kłusek oraz prof. Wojciech Morawski.