Zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej informuje, iż postanowieniem z 14 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej przyjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 19 maja 2018 roku w Lubinie. Jednolity tekst Statutu w brzmieniu wpisanym do KRS znajduje się w zakładce „O Towarzystwie”.