7. EDYCJA NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza siódmą edycję konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2022 oraz 2023.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie PTHG

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Nagroda im. Franciszka Bujaka 6 edycja - wyniki

Kapituła 6 edycji Konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka przyznała główną Nagrodę dr Konradowi Niemirze za pracę pt. „Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku”. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom konkursu Kapituła przyznała również wyróżnienie dla dr Sylwii Straszak-Chandohy za pracę pt. Ziemie obiecane. Rolnictwo Dolnego Śląska w latach 1945-1956 w ujęciu ekonomicznym i historycznym"

 

Medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

W dniu 14 września br. w Lubinie w trakcie konferencji naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej i Muzeum Historyczne w Lubinie pt. Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju gospodarki w XIX - XXI wieku”, odbyło się uroczyste wręczenie Medalu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. dr. hab. Piotrowi Franaszkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Zarząd PTHG przyznał to wyróżnienie prof. dr. hab. Piotrowi Franaszkowi w uznaniu jego wybitnych osiągnięć w badaniach naukowych nad historią gospodarczą i społeczną, wyjątkowe zaangażowanie w działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzację nauki oraz szczególny wkład w badania nad dziejami gospodarczymi i społecznymi Galicji.
Serdecznie gratulujemy!!!
 

 

Walne Zgromadzenie Członków PTHG

Zaproszenie na 
Walne Zgromadzenie Członków

 

Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 16.30 w „Villa Sobótka” w Sobótce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2.    Wybór Prezydium i innych organów Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.    Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
5.    Sprawozdanie z prac Zarządu w kadencji 2019 - 2023
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019 - 2023
     7. Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji     Rewizyjnej.
    8. Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą     publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2021-2022.
    9. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2023-2027.
 10. Omówienie bieżących prac Towarzystwa i dyskusja nad planami w następnym roku działalności.
  11. Wolne wnioski i dyskusja.
  12. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu Zarządu

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM

 

Jeśli o godzinie 16.30 nie zostanie osiągnięte quorum zgodnie z § 19 p. 3 Statutu Towarzystwa, zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu, dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 17.00.